Statut

Statut Fundacji

Niewidomych Żeglarzy „Ślepa Kura”

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

& 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Niewidomych Żeglarzy „Ślepa Kura” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Ryszard Pożar zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Nowym Dworze przy ulicy Bohaterów Modlina 36 dniu 8 maja 2013 roku, repetytorium A nr 2253/2013, działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U.z 2001 r., nr 50, poz. 529 z późn. zm.) oraz przepisy niniejszego Statutu .

& 2

 1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 3. Fundacja powołana na jest czas nieoznaczony.

Rozdział II

Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

& 3

Celem Fundacji  jest pomoc dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą ich aktywizację zawodową oraz społeczną.

& 4

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie różnych form aktywności ruchowej dla osób niewidzących i słabo widzących.
 2. Udzielanie pomocy finansowej dla osób nie widzących i słabo widzących w formie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji.
 3. Szkolenie i doskonalenie specjalistów terapii ruchowej.
 4. Wydawanie broszur i innych form publikacji upowszechniającej problematykę wchodzącą w zakres celów statutowych Fundacji.
 5. Rzecznictwo interesów osób niewidzących i słabo widzących
 6. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz fundacji przede wszystkim takich jak wystawy, pokazy, odczyty aukcje , rejsy żeglarskie
 7. Propagowanie wiedzy o celach i zadaniach Fundacji
 8. Pozyskiwanie środków finansowych na w/w cele

 

& 5

 

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja realizuje swoje zadania we współpracy z zainteresowanymi instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi oraz prawnymi.

Rozdział III

Działalność gospodarcza, majątek i dochody fundacji

& 6

 

 1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja gromadzi środki finansowe także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą:
 3. bezpośrednio,
 4. poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, zakład produkcyjny, handlowy usługowy,
 5. w formie udziału w spółkach prawa cywilnego lub handlowego
 6. działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji,
 7. działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych kosztów, zysk powinien być przeznaczony na finansowanie działalności statutowej Fundacji,
 8. wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz środki na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia dla pracowników do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji określa Zarząd Fundacji,
 9. decyzję o utworzeniu i likwidacji Fundacji podejmuje Fundator,
 10. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dotyczący działalności w zakresie produkcji, handlu, usług a w szczególności:
 11. Wydawniczej ( w tym na nośnikach magnetycznych);
 12. Drukarskiej i poligraficznej;
 13. Edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej i reklamowej oraz castingowej;
 14. Działalności turystycznej, hotelowej, gastronomicznej;
 15. Opieki medycznej, usług rehabilitacji i fizjoterapii;
 16. Psychologicznej, leczniczej, rehabilitacyjnej i sportowej;
 17. Usług zaopatrzeniowo – dostawczych transporotowych i komunikacyjnych – przewóz osób;
 18. Usług remontowych i remontowo – budowlanych;
 19. Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych;
 20. Sprzedaż;
 21. Działalność opiekuńcza;
 22. Działalności fonograficznej, filmowej, audiowizualnej, telewizyjnej i radiowej;
 23. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych ) oraz środki finansowe, nieruchomości i inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
 24. Z kwoty wskazanej w pkt 4 niniejszego paragrafu Fundator przeznaczył kwotę 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej.
 25. Składnikami majątkowymi nabytymi w trakcie działalności statutowej o których mowa w ust. 1 są w szczególności:
 26. darowizny, subwencje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne,
 27. prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw,
 28. dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów itp. Organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
 29. odsetki bankowe, dywidendy, zyski kapitałowe
 30. dochody z działalności gospodarczej.
 31. Fundacja winna uwzględnić życzenie ofiarodawców składników majątkowych co do ich przeznaczenia. W tym celu mogą być stworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze rezerwowe i celowe.
 32. Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych.
 33. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

& 7

 

 1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Fundacji i Zarządu Fundacji

& 8

 1. W skład Rady Fundacji może wchodzić do 5 (słownie: pięciu) osób wybieranych przez Fundatora.
 2. Kadencja Rady Fundacji trwa 2 ( słownie: dwa ) lata.
 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.
 4. Rada Fundacji pełni swoje funkcje społecznie i nie pobierają za tę działalność wynagrodzenia.
 5. Koszty związane z działalnością Rady Fundacji pokrywane są ze środków Fundacji.
 6. Pierwsze zebranie Rady Fundacji powinno odbyć się w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia następnego po zarejestrowaniu Fundacji .
 7. Rada Fundacji działa na podstawie niniejszego Statutu i uchwalonego przez siebie regulaminu.
 8. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż 2 ( słownie: dwa ) razy w roku kalendarzowym.
 9. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący.
 10. Z pisemnym wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji zarówno w trybie zwyczajnym jak i nadzwyczajnym może wystąpić Fundator.
 11. Członkowie Rady Fundacji powinni być powiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad przynajmniej na 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 12. Rada Fundacji wybiera Prezesa Fundacji i Członków Zarządu.
 13. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków Rady

& 9

  Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Fundacji i pozostałych Członków Zarządu Fundacji.
 2. Udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków.

& 10

Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

& 11

 1. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić do 2 osób (słownie: dwóch ) osób wybieranych przez Radę Fundacji.
 2. Powołanie pierwszego Zarządu Fundacji powinno się odbyć na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji
 3. Członkowie Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia swych funkcji nie są wynagradzani

& 12

Zarząd w szczególności:

 1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
 3. Zarządza majątkiem Fundacji.
 4. Nabywa w imieniu Fundacji prawa i zaciąga zobowiązania.
 5. Ustala regulamin pracy Zarządu Fundacji.
 6. Wyznaczanie kierunku działania Fundacji, opracowuje plany i programy działania.
 7. Organizuje, nadzoruje i decyduje o podejmowaniu, kontynuowaniu lub zakończenia działalności gospodarczej Fundacji. Jest odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy opłacalności podejmowanej działalności gospodarczej.
 8. Przygotowuje sprawozdania ze stanu majątkowego Fundacji i z działalności Zarządu fundacji.
 9. Prowadzi politykę kadrową w tym ustala wielkość zatrudniania i zasady wynagradzania oraz premiowania pracowników.

& 13

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich  ogólnej liczby Członków Zarządu.

& 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

 1. Prezes Zarządu samodzielnie albo
 2. Dwóch członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie Prezesem Zarządu.

Rozdział V

Zmiana Statutu

& 15

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich Członków Rady Fundacji.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

& 16

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 4. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
 5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się podmiotom których działalność odpowiada celom Fundacji.

Fundator

Ryszard Pożar